Objectius

Persona i Democràcia conjumina dos grans impulsos:

D’una banda, la voluntat de fomentar la reflexió i l’anàlisi a l’entorn del model social de Catalunya i de les grans qüestions que afecten el nostre país. Aquesta tasca es abordada des dels valors culturals, espirituals, cívics i polítics que han configurat Catalunya, al llarg de la seva història, com a una realitat nacional i com a una societat desenvolupada, democràtica i madura.

Aquests valors s’han plasmat, entre d’altres, en:

  • Una concepció de la dignitat humana i dels drets i les llibertats de les persones que, en bona part, tenen la seva arrel en una visió transcendent de l’ésser humà.
  • La assumpció generalitzada d’un fort sentiment col·lectiu d’identitat nacional i de voluntat d’un autogovern pacífic, integrador i solidari.
  • Un marc polític basat en el model social i democràtic de dret i en la democràcia representativa i parlamentària.
  • Un model econòmic fonamentat en la propietat privada i el lliure mercat en equilibri amb les necessitats del be comú i la justícia social.
  • El paper de l’anomenada societat civil, entesa com el teixit existent entre les persones i l’estat, integrat per associacions, fundacions, organitzacions econòmiques i professionals, universitats, institucions i entitats religioses, corporacions, etc. D’altra banda, es planteja estimular la participació responsable de persones i entitats en el debat públic i en la resolució dels afers comunitaris tot assumint deures i drets indeclinables i oferir eines de millora de la qualitat i vitalitat de la nostra democràcia.

ELS NOSTRES OBJECTIUS ES CONCRETEN EN:

I. Definir, fomentar i difondre, des del diàleg lleial i constant, amb l’anàlisi rigorós de la realitat social i la implicació de les persones i les entitats, millores en els mecanismes de participació en la resolució dels reptes comunitaris.

II. Conscienciar als agents (líders) socials, polítics, econòmics i culturals de la conveniència de enfortir un marc de referència, pel que fa al model social, connectat amb els valors humanistes propis de les nostres arrels culturals i nacionals i de la millor tradició europea, com a garantia de progrés en tots els àmbits.